D’var Torah

Rabbi Allan’s D’var Torah from October 23 – Noah

Rabbi Allan’s D’var Torah from September 4 – Ki Tavo

Rabbi Allan’s D’var Torah from August 28 –  Ki Teitzei

Judith Heubner’s D’var Torah Summer 2020Parsha Shoftim

Judith Heubner’s D’var Torah Summer 2020Ki Tisa

Judith Heubner’s D’var Torah Summer 2020 – Parshat Pinchas