Dvar Torah

RABBI ALLAN’S DVAR TORAH FROM SEPTEMBER 4th – Ki Tavo

RABBI ALLAN’S DVAR TORAH FROM AUGUST 28 –  Ki Teitzei

Judith Heubner’s D’var Torah Summer 2020Parsha Shoftim

Judith Heubner’s D’var Torah Summer 2020Ki Tisa

Judith Heubner’s D’var Torah Summer 2020 – Parshat Pinchas